လြှောကျလှာ
သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်

The fluidized bed IQF is ideal for freezing the vegetables, fruits, peas, beans, etc.